Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich - rząd przyjął projekt ustawy

01-06-2016, 15:36

Być może będziemy chętniej kupować z zagranicznych e-sklepów, jeśli będziemy mieli dostęp do polubownego rozwiązywania sporów, nawet przez internet (tzw. ADR). Przepisy unijne już istnieją, a rząd właśnie przyjął polską ustawę dotyczącą tej kwestii.

Dziennik Internautów kilkakrotnie już pisał o ADR, czyli o alternatywnym rozwiązywaniu sporów. Chodzi o szybki i niedrogi sposób rozwiązywania sporów konsumentów ze sprzedawcami, bez potrzeby kierowania sprawy do sądu. W rozwiązaniu sporu uczestniczy specjalny organ, do którego można zgłosić spór nawet przez internet. Postępowanie przed tym organem wymaga zgody dwóch stron i nie zamyka ono drogi do sprawy sądowej. Po prostu jest to okazja do załatwienia sprawy szybciej, jeśli obie strony mają wystarczająco dużo dobrej woli. 

ADR może być szczególnie w przypadku sprzedaży transgranicznej i Komisja Europejska uważa, że odpowiednie systemy rozwiązywania sporów zachęcą do kupowania w różnych państwach UE. 

Rząd przyjął ustawę o ADR

W lutym tego roku pisaliśmy o platformie ODR, która ma umożliwić rozwiązywanie sporów. Sporo też pisaliśmy o przepisach unijnych, ale powstał również projekt polskiej Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ten projekt został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów. Zamieszczamy go w całości pod tym tekstem. 

Model systemu ADR zaproponowany w projekcie ustawy będzie obejmował:

  • podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży; 
  • podmioty publiczne ADR o charakterze sektorowym działające „przy” lub „w” strukturach innych urzędów (np. Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego); 
  • Inspekcję Handlową - jej zakres działania obejmie sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR "sektorowy".

Podmiotem ADR może być każdy podmiot, który przejdzie pomyślnie procedurę wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej.

Według projektu ustawy, podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich będzie podmiot ADR wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych. Rejestr ma być jawny i będzie prowadzony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z projektem, prezes UOKiK będzie monitorował wypełnianie przez podmioty uprawnione wymogów ustawowych oraz ich działalność przez analizę sprawozdań z wykonywanych zadań. Ma też koordynować wzajemną współpracę między podmiotami uprawnionymi a organami zajmującymi się ochroną konsumentów (w zakresie wskazanym w ustawie).

ADR: Jak? Dla kogo? 

Postępowanie ADR  ma być wykorzystywane do rozpatrzenia sporu, który w toku negocjacji między stronami, w związku ze złożoną przez konsumenta reklamacją – nie zakończył się porozumieniem. Postępowanie obejmuje spory o charakterze krajowym i transgranicznym, dotyczące zobowiązań umownych w zakresie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Ustawa ma być stosowana do rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem mającym miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w Polsce.

Zgodnie z projektem ustawy, postępowanie ADR ma być prowadzone w postaci papierowej lub elektronicznej. Dla konsumentów ma być nieodpłatne. Podmioty ADR mogą przewidzieć w regulaminie opłaty, ale ich wysokość nie może utrudniać dostępu do postępowania. Nie wyklucza się też konieczności uiszczenia opłat, które powstaną w toku załatwiania sporu np. koszty związane z powołaniem biegłego.

Wszczęcie postępowania ma następować na wniosek konsumenta, jednak podmiot ADR będzie mógł przewidzieć w swoim regulaminie możliwość wszczęcia postępowania również na wniosek przedsiębiorcy. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego przerywa bieg przedawnienia roszczenia, które jest przedmiotem sporu.

W projekcie ustawy określono również obowiązki przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych wobec konsumentów (zob. art. 31 i dalsze).

Zdaniem Komisji Europejskiej tzw. alternatywne rozwiązywanie sporów (ADR) jest sposobem szybkim i niedrogim. Według KE 70% Europejczyków korzystających z ADR wyraża zadowolenie ze sposobu rozpatrzenia ich skargi za pomocą tej procedury. Niestety w Polsce takie polubowne załatwianie sprawy jest nadal słabo rozwinięte i mało rozpowszechnione. 

Poniżej projekt ustawy

Dokument222676 ADR


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły: