Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Odzyskiwanie odszkodowań za wypadek

17-05-2022, 10:00

Codziennie zdarza się mnóstwo wypadków: komunikacyjnych, w pracy czy na chodniku. Za niektóre z nich należy się odszkodowanie, czyli świadczenie kompensacyjne, przyjmujące zwykle postać finansową, należne w przypadku wyrządzenia szkody i dążące do jej wyrównania.

odzyskiwanie odszkodowań za wypadek

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wypadki komunikacyjne są wyjątkowo powszechne w Polsce. Jest to taki wypadek, w którym poszkodowany został jest pasażerem w pojeździe lub kierowcą albo pieszym lub rowerzystą potrąconym przez samochód. 

Jeśli wskutek wypadku komunikacyjnego poszkodowany dozna obrażeń ciała przysługuje mu prawo do odszkodowania za wypadek komunikacyjny w formie:

 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu,
 • zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne,
 • renta,
 • zwrot kosztów leczenia (również rehabilitacji),
 • zwrot kosztów przejazdów do placówek medycznych,
 • środki pieniężne na przekwalifikowanie zawodowe (w szczególnych przypadkach),
 • koszty opieki osoby trzeciej,
 • zwrot utraconych korzyści.

Forma ostatecznego odszkodowania za wypadek komunikacyjny zależy od różnych czynników, jednak każda z nich jest możliwa do uzyskania na drodze odpowiednio przeprowadzonego postępowania dowodowego.

Odszkodowania za wypadek w pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Poszkodowany, który udowodni, że do tragicznego zdarzenia doszło podczas wypełniania obowiązków służbowych ma prawo do odszkodowania za wypadek w pracy. Tym, kto wypłaca świadczenie, jest ZUS oraz firma ubezpieczeniowa obsługująca zakład pracy. Jeśli wskutek wypadku pracownik poniósł śmierć, roszczenia odszkodowawcze przysługują członkom jego rodziny. 

Odszkodowania za wypadek na chodniku

Wypadkiem na chodniku może być np. potknięcie się na nierównej płycie chodnikowej wskutek którego doszło do uszczerbku na zdrowiu np. złamania, zwichnięcia, otarcia czy stłuczenia. 

Poszkodowani, którzy doznali takiego wypadku mają prawo do rekompensaty w postaci  odszkodowania za wypadek na chodniku od ubezpieczyciela. W zależności od sytuacji, poszkodowany może wnieść o wypłatę, m.in.:

 • odszkodowania, 
 • zadośćuczynienia za doznane starty niematerialne, 
 • zwrotu wydatków na leki i sprzęt rehabilitacyjny.

Odszkodowania za wypadek w rolnictwie

Wypadek przy pracy rolniczej to szerokie pojęcie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uważa się za nie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności, czyli: 

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, 
 • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej, 
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, 
 • w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.

Kancelaria odszkodowawcza Ex Lege Odszkodowania

Uzyskaniem odszkodowań za wszystkie powyżej opisane rodzaje wypadków bez problemu zajmie się kancelaria odszkodowawcza Ex Lege Odszkodowania. Niniejsza firma odszkodowawcza świadczy szeroki zakres usług i kompleksową obsługę swoich klientów na terenie małopolskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim oraz podkarpackim. Ta kancelaria odszkodowawcza zatrudnia najlepszych prawników w dziedzinie odszkodowań, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Dbają oni o prawidłowy przebieg procesu odzyskiwania odszkodowania, tak aby zakończył się on z korzyścią dla klienta kancelarii. 

Kancelaria odszkodowawcza Ex Lege Odszkodowania pomaga również w odzyskiwaniu odszkodowań za chorobę zawodową, odszkodowań za błędy medyczne, odszkodowań za szkody majątkowe czy odszkodowań lotniczych. Z jej pełnym zakresem usług można zapoznać się na stronie pod adresem domenowym exlege.net.pl

Ostatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima