Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę

09-06-2020, 06:22

Często spotykamy się z pytaniem czy można zwolnić pracownika, który przybywa na zwolnieniu lekarskim. Częściowo, odpowiedź znajduje się w treści art. 41 kodeksu pracy, który stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jak widać sytuacja nie jest jednoznaczna i zależy od okoliczności danej sytuacji.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż przebywanie na zwolnieniu lekarskim jest usprawiedliwioną przyczyną nieobecności, o której mowa w powyższym przepisie. Jednakże zakaz zwolnienia pracownika jest obwarowany warunkiem - jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Co to oznacza? że można rozwiązać umowę z pracownikiem, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale dopiero po pewnym okresie, w którym korzysta on z ochrony. Możliwym jest zwolnienie pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim, jeżeli trwało ono:

  • dłużej niż trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zakaźną. Czyli pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, dopiero po 9 miesiącach choroby.

Co w przypadku kiedy pracownik przyszedł do pracy i ją wykonywał, a po otrzymaniu wypowiedzenia uzyskał od lekarza zwolnienie lekarskie obejmujące dzień, w którym złożono mu wypowiedzenie?

Sytuacje takie zdarzały się bardzo często i były przez sądy oceniane w dwojaki sposób. Dopiero pełny skład Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w uchwale z dnia 11 marca 1993 r., o sygn. akt I PZP 68/92, ostatecznie wyjaśnił, iż wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 k.p.

Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika znajdującego się na zwolnieniu lekarskim?

W przeciwieństwie do „zwykłego” wypowiedzenia umowy, tzw. zwolnienie dyscyplinarne (wskazane w art. 52 k.p.), może zostać dokonane bez względu na okresy ochronne, takie jak np. urlop wypoczynkowy czy choroba zwalnianego. Potwierdzenie powyższego znajdziemy m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1983 r., sygn. akt: I PRN 108/83, zgodnie z którym, zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu, albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Ze względu na czasowe ograniczenie możliwości dyscyplinarnego zwolnienia pracownika (czyli termin jednego miesiąca określony w Kodeksie pracy), pracodawca zdecydowany na taki tryb rozwiązania umowy o pracę, nie powinien czekać na zakończenie zwolnienia lekarskiego pracownika. Podobnie Sąd Najwyższy uznał w uzasadnieniu wyroku z dnia z dnia 25 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 215/00, iż ochrona przewidziana w art. 41 k.p. dotyczy jedynie wypowiedzenia umowy o pracę, nie dotyczy natomiast innych sposobów rozwiązania stosunku pracy (np. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) ani innych stosunków pracy niż wynikające z umowy o pracę jako źródła jego nawiązania. Pracownikom jak i pracodawcom, którzy chcą poznać i właściwie realizować swoje prawa i obowiązki zaleca się by korzystali z pomocy profesjonalnych podmiotów - adwokata lub radcy prawnego wyspecjalizowanego w zagadnieniach dotyczących prawa pracy.
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: