Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Odbycie szkolenia BHP jest podstawowym wymogiem stawianym przed każdym nowym pracownikiem, także praktykantem czy stażystą. Dopiero po pomyślnym jego ukończeniu pracodawca może zlecić mu wykonanie obowiązków zawodowych.

Do aktów prawnych, które określają wytyczne odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy należy nie tylko Kodeks pracy, ale i Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 roku czy Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Za kontrolę przestrzegania przepisów BHP odpowiada natomiast Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Szkolenie BHP prowadzi pracownik służby BHP lub pracodawca, jeśli posiada wymagane kwalifikacje. Powinno odbywać się ono w godzinach pracy – w przeciwnym wypadku zatrudniony ma prawo odebrać dodatkowe wynagrodzenie lub godziny wolne.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje szkoleń BHP: instruktaż ogólny (szkolenie wstępne), instruktaż stanowiskowy i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne jest obowiązkowe dla nowych pracowników i jest warunkiem pracy w danym zakładzie. Jak wygląda to w praktyce? Uczestnik poznaje fundamentalne zagadnienia dotyczące BHP, wynikające z ogólnych przepisów jak Kodeks pracy oraz wewnętrzny regulamin zakładu. Są to między innymi takie zagadnienia jak:

- Pierwsza pomoc.
- Postępowanie w razie wypadku.
- Zasady poruszania się na terenie pracy.
- Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia.
- Porządek i czystość w miejscu pracy.
- Zasady ochrony przeciwpożarowej.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się dla pracowników, którzy będą wykonywać swoje obowiązki na stanowisku robotniczym lub na stanowisku gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe bądź niebezpieczne. Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić je także wtedy, gdy dokonał zmian warunków techniczno-organizacyjnych, czyli np. wprowadził substancje szkodliwe dla zdrowia czy nowe narzędzia/maszyny. Jest to szkolenie obowiązkowe dla nowych pracowników a także dla tych, którzy zmieniają stanowisko pracy. Jeśli zatrudniony wykonuje obowiązki zawodowe na kilku stanowiskach, dla każdego musi przejść szkolenie.

Instruktor prowadzący szkolenie na początku przeprowadza wstępną rozmowę z kursantem, wyjaśnia mu działanie maszyn, pokazuje jak używać poszczególnych narzędzi. Następnie pracownik wykonuje określone zadania pod okiem instruktora, a ten ma zadanie korygować wszystkie błędy. Gdy pracownik nabędzie niezbędną wiedzę, podejmuje samodzielną pracę ocenianą przez instruktora.

Do grona obowiązkowych szkoleń BHP należą też szkolenia okresowe. Pracodawca musi je przeprowadzać w czasie określonym w Rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych odbywają je nie rzadziej niż raz na 3 lata, lub raz na rok, jeśli występuje duże zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika. Termin, w którym należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe od momentu zatrudnienia wynosi pół roku.

Pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby BHP, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracodawcy, brygadziści muszą odbyć szkolenie okresowe raz na 5 lat. W ich przypadku należy je przeprowadzić w ciągu 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy.

Artykuł został przygotowany przez serwis www.szkolenia24h.pl - internetowy katalog szkoleń i kursów z całej Polski.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Ostatnie artykuły:fot. DCStudiofot. revolut