Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Metoda DCF, czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych

20-03-2024, 18:34

Jedna z częściej stosowanych metod wyceny firmy to metoda DCF, czyli metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Należy ona do grupy metod opartych na podejściu dochodowym. Metoda ta bazuje na założeniu, że wartość firmy jest wyznaczana przez wartość jej przyszłych dochodów. Jedną z wad tej metody jest ignorowanie wartości majątku będącego własnością firmy.

Metoda DCF, czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Pełna nazwa metody DCF, czyli metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, to dokładne tłumaczenie nazwy, która występuje w literaturze przedmiotu w języku angielskim (discounted cash flow method).

Wycena firmy to tematyka, której poświęciłem wiele tekstów na moim blogu (adres www na końcu tekstu).

Metoda DCF jako metoda dochodowa

Oprócz metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) podejście dochodowe obejmuje między innymi następujące metody wyceny firmy:

  • metoda zdyskontowanych dywidend (w języku angielskim: discounted dividends method).
  • metoda zdyskontowanych zysków (w języku angielskim: discounted future Earnings method),

Kluczową różnicą metod wyceny firmy opartych na podejściu dochodowym jest zdefiniowanie „dochodu”, który jest podstawą ustalenia wartości przedsiębiorstwa.

Metoda zdyskontowanych dywidend za „dochód” uznaje tylko dywidendy, które wypłaca się z zysku na rzecz właścicieli firmy (np. akcjonariuszy, wspólników). Nieco inaczej na „dochód” patrzy metoda zdyskontowanych zysków, która wykorzystuje zysk firmy, który przypada posiadaczom udziałów czy akcji.

Omawiana metoda DCF bazuje na skorygowanym dochodzie, wygenerowanym przez przedsiębiorstwo dzięki kapitałom własnym, jak i finansowaniu zewnętrznemu (np. kredyt, pożyczka, obligacje)

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – podstawy metodologii

Główne założenie metody DCF polega na założeniu, że o wartości przedsiębiorstwa decydują strumienie „dochodu ekonomicznego”, które będą generowane przez nie w przyszłości.

Strumienie dochodu oblicza się na podstawie prognozowanych podstawowych kategorii finansowych. Takie prognozy to wynik analizy przeszłej i obecnej sytuacji firmy oraz jej otoczenia biznesowego przy uwzględnieniu trendów w branży i gospodarce.

Prognoza finansowa w metodzie DCF dotyczy najczęściej kilkuletniego okresu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorstwo nie kontynuuje działalności w przyszłości. W takim przypadku, prognozę ogranicza się do okresu działania firmy.

Oszacowane „dochody” koryguje się, aby uzyskać wartości w postaci strumieni gotówkowych. Dodatkowo, oblicza się wartość strumieni gotówkowych po okresie kilkuletniej prognozy, czyli tzw. wartość rezydualną.

W następnej kolejności, dokonuje się obliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych za okres kilkuletniej prognozy, jak i za okres następujący po tej prognozie. „Przeliczanie” do wartości bieżącej polega na zastosowaniu stopy dyskontowej w odpowiedniej wysokości, czyli zdyskontowaniu strumieni gotówkowych.

Wysokość stopy dyskontowej w metodzie DCF powinna odzwierciedlać prawdopodobieństwo uzyskania przez firmę prognozowanych wyników finansowych.

Obliczona w ten sposób wartość wstępna przedsiębiorstwa podlega następnie licznym korektom. Dokonuje się ich między innymi ze względu na specyfikę działalności biznesowej przedmiotu wyceny. Końcowym rezultatem wyceny metodą DCF jest najczęściej szacunek wartości kapitałów własnych (kapitału właścicielskiego).

Wady i zalety metody DCF

Główna zaleta metody DCF to możliwość jej zastosowania względem właściwie każdej firmy.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) ma również szereg wad. Do najważniejszych wad należy bardzo duża pracochłonność tej metody. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy celem jest uzyskanie miarodajnego rezultatu.

Wynika to z tego, że opracowanie poprawnej prognozy wymaga zazwyczaj pogłębionych analiz firmy i jej otoczenia rynkowego, w tym konkurencji. Celem tych działań jest przyjęcie jak najbardziej wiarygodnych założeń do prognoz kluczowych pozycji finansowych.

Można powiedzieć, że im więcej czasu zostanie poświęcone na analizę firmy tym oszacowana wartość będzie bardziej wiarygodna.

Do wad metody DCF należy również trudność w pozyskaniu niektórych informacji dotyczących otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa. Przykładowo, ograniczenia w uzyskaniu informacji dotyczących firm konkurencyjnych może znacząco utrudnić ustalenie pozycji konkurencyjnej wycenianego przedsiębiorstwa w branży i przyjęcie poprawnych założeń dotyczących prognoz przychodów i części kosztów.

Najczęściej przytaczaną wadą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest to, że przyjęte w procesie wyceny założenia mają w dużej mierze charakter subiektywny.

W wielu przypadkach, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych nie będzie właściwą metodą do zastosowania. Przykładowo, może to dotyczyć przedsiębiorstw, które posiadają znaczący majątek trwały. W przypadku transakcji sprzedaży, wycena firmy w oparciu o potencjał dochodowy może mieć dla kupującego mniejsze znaczenie niż na przykład wycena podejściem majątkowym.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting https://www.private-equity.pl/. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców między innymi w zakresie sprzedaży i wyceny firmy oraz pozyskiwania kapitału.

 

Foto: Pexels


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Więcej w tym temacie: