Zostałeś zwolniony? Sprawdź, czy zgodnie z prawem!

Kancelaria Prawna Skarbiec 12-06-2011, 14:46

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno spełniać wymogi formalne, które reguluje kodeks pracy. Dotyczą one formy i treści tego dokumentu.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być sporządzone:

Na piśmie

Wypowiedzenie umowy o pracę przede wszystkim powinno być złożone na piśmie. Niezachowanie tej formy nie powoduje, że wypowiedzenie nie wywołuje skutków. Jednak należy pamiętać, że naruszenie formy pisemnej stanowi naruszenie przepisu art. 30 par. 3 kodeksu pracy tzn. przepisu dotyczącego wypowiadania umowy. Tak więc ustne wypowiedzenie umowy daje podstawę pracownikowi do roszczenia w zakresie przywrócenia do pracy czy odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie.

Zapamiętaj!

Jeśli pracownik nie zakwestionuje ustnego wypowiedzenia umowy, jest ono skuteczne.

Z pouczeniem

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o prawie do odwołania się pracownika do sądu pracy. Niekiedy pracodawca nie zamieszcza takiej informacji. Brak pouczenia nie ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia i nie stanowi naruszenia przepisów o rozwiązywaniu i wypowiadaniu stosunku pracy.

Z uzasadnieniem

Przyczyna rozstania nie może stanowić dla pracownika zagadki. Wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie. Przyczyna wypowiedzenia powinna być: rzeczywista, konkretna, a pracownik powinien być o niej poinformowany. Niezachowanie tego obowiązku skutkuje wadliwością wypowiedzenia, narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.

Zapamiętaj!

Pracodawca ma wybór, w jaki sposób dokonać wypowiedzenia.

 

Doręczenie bezpośrednie

Najczęściej pracodawca wręcza wypowiedzenie pracownikowi podczas rozmowy, stojąc twarzą w twarz ze zwalnianym. Zazwyczaj ma przygotowane dwa identyczne oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pierwsze wręcza zwalnianemu, a drugie załącza do akt w celach dowodowych.

Jednak należy pamiętać, że pracownik nie ma obowiązku pisemnego potwierdzenia o zakończeniu współpracy.

Skuteczność wypowiedzenia

Skuteczność wypowiedzenia nie jest uzależniona od potwierdzenia odbioru owego dokumentu. Wypowiedzenie będzie skuteczne także w przypadku odmowy przyjęcia pisma z wypowiedzeniem, nawet gdy owy dokument ulegnie zniszczeniu z winy pracownika.

Istotne jest, by zwalniany miał realną możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli pracodawcy, dlatego też wyjście z biura bez pisma wypowiadającego umowę czy jego zniszczenie nie jest skutecznym sposobem, by uniknąć zwolnienia.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia

Gdy pracownik odmawia przyjęcia oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu, datą jego złożenia będzie data odmowy przyjęcia pisma w siedzibie firmy.

Nieusprawiedliwione przyczyny odmowy przyjęcia pisma z wypowiedzeniem przez pracownika blokują możność przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy. Pracownik nie może powołać się na to, iż pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania.

Świadkowie przy wypowiedzeniu

W związku z tym, iż pracownik nie musi potwierdzać otrzymanego wypowiedzenia, zdarza się, że taka osoba podaje w wątpliwość fakt, że doszło do wręczenia wypowiedzenia.

Dlatego też warto dla celów dowodowych wręczać wypowiedzenie w obecności jednego bądź kilku świadków, by mogli potwierdzić w razie sporu, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia oraz to, czy i kiedy pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu.

Za dowód może również posłużyć notatka służbowa (sporządza ją pracodawca bądź osoba upoważniona do wręczenia wypowiedzenia) z przebiegu próby wręczenia pracownikowi wypowiedzenia.

Za pośrednictwem poczty

Gdy nie ma możliwości, by bezpośrednio wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, bo nie pojawia się on w pracy, wtedy wypowiedzenie można wysłać pocztą. Należy pamiętać, by wysłany list nadać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Gdy pracownik nie odbiera korespondencji...

Za dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy będzie przyjęty dzień, w którym pracownik nie chciał przyjąć przesyłki od doręczyciela, lub dzień, w którym upłynął termin do odbioru listu na poczcie.

Ważne!

Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma miejsce także, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie odbiera listu.

Gdy pismo powraca do pracodawcy z poczty, pracodawca nie musi ponawiać prób doręczenia wypowiedzenia, uznaje wówczas, że pracownik wypowiedzenie otrzymał.

Przykład: dwukrotne awizowanie

Wypowiedzenie umowy zostało wysłane przez pracodawcę listem poleconym. Pracownik listu nie odebrał pomimo dwukrotnego awizowania i korespondencja powróciła do pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo uznać, że umowa uległa rozwiązaniu, a doręczenie zawierające oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy nastąpiło wraz z upływem terminu do odbioru pierwszego listu poleconego. W takiej sytuacji przyjmuje się domniemanie faktyczne, iż pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. Na pracowniku wówczas spoczywa obowiązek wykazania, iż nie miał możliwości zapoznania się z treścią listu.

Adres zamieszkania

Jeśli pracodawca wie, że pracownik nie przebywa pod adresem zameldowania i jest mu znany adres czasowego zamieszkiwania, wypowiedzenie należy przesłać na adres faktycznego pobytu pracownika.

Odbiór wypowiedzenia

Gdy list z wypowiedzeniem zostanie odebrany przez dorosłego domownika, przyjmuje się, że wypowiedzenie zostało doręczone.

Zapamiętaj!

Domownikami są dorośli krewni i powinowaci wspólnie mieszkający z pracownikiem. Natomiast lokatorzy, sublokatorzy wspólnie zamieszkujący z pracownikiem nie są domownikami. Osoby takie traktowane są jako osoby obce.

 

Wypowiedzenie przesłane faksem lub e-mailem jest skuteczne, ale...

Wypowiedzenie wysłane i odebrane za pomocą faksu czy e-maila należy uważać za złożone z chwilą, w której adresat mógł zapoznać się z jego treścią, za chwilę złożenia uważa się moment odbioru faksu czy e-maila przez urządzenie adresata.

Doręczenie wypowiedzenia w powyższy sposób jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu do odwołania do sądu pracy, jednak stanowi naruszenie art. 30 par. 3 kodeksu pracy nakazującego pisemną formę wypowiedzenia. Pracownik może tak dokonane wypowiedzenie zaskarżyć.

Ważne!

Doręczenie wypowiedzenia e-mailem byłoby skuteczne w zakresie wymogu formy pisemnej, gdyby e-mail opatrzony był podpisem elektronicznym.

Warto zapamiętać

Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za dokonane, gdy zostało doręczone pracownikowi w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Odmowa jego przyjęcia nie ma wpływu na jego skuteczność. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa i tak ulegnie rozwiązaniu.

*Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną i nie wymaga zgody drugiej strony stosunku pracy.

Kancelaria Prawna SkarbiecSprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.