Rozpoczął się nabór do konkursu "Badania na rynek" - do zgarnięcia łącznie 1,25 mld zł

01-10-2018, 19:57

Firmy pragnące wdrożyć innowacyjny produkt w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą ubiegać się do 5 grudnia 2018 r. o wsparcie finansowe z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs „Badania na rynek: skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

„Badania na rynek” to program obejmujący dwa konkursy prowadzone równolegle. Pierwszy – ogólny, z pulą środków 750 mln zł – kierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski. Drugi – z budżetem 500 mln zł – do firm, które projekt planują zrealizować w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista dostępna na stronie PARP).

Zasady

W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą lokalizacji w konkursie dla miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie. Zrównano minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla wszystkich wnioskodawców – teraz wynosi ona 5 mln zł bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Najistotniejszą zmianą jest jednak zmiana w zakresie źródła innowacji. W obecnej edycji „Badań na rynek” o wsparcie mogą ubiegać się więc nie tylko firmy, które przeprowadziły prace badawcze w ramach wewnętrznych struktur lub przy współpracy z ośrodkami naukowymi, ale także te, które zakupiły wyniki prac badawczych na rynku.

Podstawowy warunek udziału w konkursie pozostaje ten sam – niezależnie od źródła pochodzenia wyników prac B+R, ich efektem musi być wdrożenie do oferty firmy nowego albo znacząco ulepszonego produktu. Przy czym produkt (lub usługa) musi być innowacyjny przynajmniej na skalę krajową. 

Ile i na co?

Maksymalna kwota dofinansowania to 20 mln zł a maksymalny poziom dofinansowania wyrażony w procentach zależy od tzw. mapy pomocy regionalnej i wynosi się od 20 do 70 %.

Dofinansowanie może obejmować m.in. koszty nabycia: prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości, maszyn i urządzeń, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how.

Wsparcie obejmuje koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), maszyn i urządzeń, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how. Rozpoczęcie projektu powinno nastąpić dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a jego realizacja nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy i zakończyć się najpóźniej do końca 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP. Nabór potrwa do 5 grudnia 2018 r.

Liczy się skala innowacyjności

Rozstrzygającym kryterium oceny wniosków jest innowacyjność. Oznacza to, że w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów przez kilka projektów, w pierwszej kolejności wsparcie otrzyma ten, który będzie cechował się większą innowacyjnością. Warto pamiętać, że ocena w kryterium innowacyjności odbywa się na podstawie wskaźników odnoszących się do nowych cech produktu lub jego funkcjonalności, które zawarto we wniosku.

We wskaźnikach należy zadeklarować zmianę, która zajdzie w produkcie w wyniku zrealizowania projektu. Jeśli np. produkt będzie charakteryzował się niższą energochłonnością, należy wskazać poziom wyjściowy energochłonności produktu w odpowiedniej jednostce, a następnie poziom docelowy w tej samej jednostce, ewentualnie w procentach w odniesieniu do tej jednostki. 

Podobnie jak w poprzedniej edycji, premiowane będą projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, objętych ochroną patentową. Dodatkowe punkty uzyskają projekty z sektora tzw. wysokich technologii, oraz te których innowacyjność wykracza poza skalę krajową lub kiedy zastosowane rozwiązania mają potencjał pozwalający na rozwój danej branży.

Warto pamiętać, że…

Dokumentacja B+R jest kluczowa w procesie rozpatrywania aplikacji konkursowej. W momencie składania wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, przedsiębiorca musi dysponować wynikami prac badawczo-rozwojowych, które mają bezpośredni związek z wdrażaną innowacją.

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest udokumentowanie i uzasadnienie innowacyjności produktu lub usługi za pomocą obiektywnych weryfikowalnych wskaźników.

Przedsiębiorca musi również udokumentować zdolność do sfinansowania projektu. Należy bowiem pamiętać, że w montażu finansowym znajdzie się nie tylko dofinansowanie, ale również wkład własny przedsiębiorcy, który może wynieść od 20 do 80% w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości firmy. 

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na tej stronie internetowej.

Źródło: PARP


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy