Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Rodzaje faktoringu

20-09-2021, 20:53

Faktoring jest usługą świadczoną przez faktora usługi finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Usługa skupia się na wykupieniu przez niego wierzytelności na podstawie faktury, którą wystawia faktorant.

Można wyróżnić różne rodzaje faktoringu i na przykład istnieje podział faktoringu ze względu na ryzyko faktora, gdzie wyodrębnia się 3 rodzaje faktoringu:

– faktoring pełny (bez regresu) polega na tym, że faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta, którego wierzytelności wiążą się z podpisaniem umowy faktoringowej. Przejęcie ryzyka nie jest bezinteresowne, a sam faktor najpierw szacuje jego poziom i dokonuje wglądu w majątek dłużnika. Ten rodzaj, poleca się firmom, które mają wiele transakcji z nowymi kontrahentami i obawiają się, że mogą mieć oni problemy z płatnościami. Podpisując umowę faktoringu, w ten sposób pozbywamy się ryzyka nieotrzymania zapłaty. Całkowite przerzucenie ryzyka na faktora sprawia, że faktoring pełny jest najdroższy ze wszystkich rodzajów faktoringu. Firma faktoringowa wlicza sobie ryzyko w cenę usługi, zakładając, że może wystąpić problem z odzyskaniem należności. Dodatkowo do zawarcia umowy faktoringu pełnego wymaga się, aby przedstawić dokumenty, które dotyczą zarówno własnej firmy, jak i kontrahenta. Na ich podstawie oceniana jest sytuację finansową dłużnika i ryzyko związane z transakcją, a na ich podstawie można określić koszty faktoringu.

Rodzaje faktoringu

– faktoring niepełny (z regresem) - polega na tym, że faktor wykupuje należność od klienta nie ryzykując niewypłacalności kontrahenta. Faktoring z regresem (niepełny) poleca się działalnościom, które dobrze znają swoich kontrahentów i wiedzą, że płatność zostanie zapłacona o czasie. Dzięki umowie faktoringu szybciej otrzymują zapłatę.

– faktoring mieszany — łączy w sobie cechy faktoringu z regresem i bez regresu. Daje on możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności na faktora, ale tylko do pewnej granicy należności. Po jej przekroczeniu odpowiedzialność zostaje po stronie faktoranta. 

Rodzaj faktoringu może być także inaczej podzielony np. na: faktoring krajowy, faktoring dyskontowy, faktoring eksportowy, faktoring jawny, faktoring międzynarodowy, faktoring zaliczkowy. 

Wady faktoringu

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług faktoringu, ale warto wcześniej poznać wady faktoringu, aby świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o tej formie finansowania.

  • W pierwszej kolejności na myśl przychodzą koszty. Faktor pobiera prowizje, która pomniejsza wartość należności. Ich wysokość różni się w zależności od konkretnego rodzaju oraz aktualnej oferty instytucji, która go oferuje.
  • Jako wadę faktoringu traktuje się także konieczność poinformowania kontrahenta o podpisaniu tego typu umowy. W niektórych przypadkach jest to negatywnie odbierane przez partnerów biznesowych, ponieważ może świadczyć o problemach finansowych przedsiębiorcy, który nie może czekać na opłacenie faktury, tylko korzysta z faktoringu. Może to być również symptomem braku zaufania do kontrahenta oraz pogorszyć panujące relacje biznesowe.
  • Kolejna wada to przenoszenie ryzyka niespłacalności zobowiązań przez kontrahentów. Jest to szczególnie istotne w przypadku niepełnego faktoringu, ponieważ w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należności na rzecz faktora, przedsiębiorca może być zmuszony do zwrócenia mu zaliczki za odkupione faktury. Problem ten nie istnieje w przypadku pełnego faktoringu, jednak wiąże się on z koniecznością zapłaty najwyższej prowizji.


Ostatnie artykuły:

fot. Tavex
fot. ann_zima

Tematy pokrewne:  

tag nolstag nolhtag faktoring