PIT 2009: E-deklaracje - rozliczenia podatkowe przez internet krok po kroku.

Od 1 stycznia 2010 polscy podatnicy mogą składać przez internet deklaracje podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 (wraz z załącznikami), przy których wysyłaniu drogą elektroniczną nie ma potrzeby składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 

pit-36PIT-36

Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, uzyskali przychody z najmu lub dzierżawy, przychody, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, ze źródeł przychodów połoŜonych za granicą, z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach.
Szczegóły w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-36.

Jak wypełnić i złożyć deklarację PIT-36 przez internet - instrukcja krok po kroku


pit-36lPIT-36L

Formularz PIT-36 przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Szczegóły w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-36L.

Jak wypełnić i złożyć deklarację PIT-36L przez internet - instrukcja krok po kroku

 

pit-37PIT-37

Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli z tytułu m.in. wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych i jednocześnie nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.
Szczegóły w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-37.

Jak wypełnić i złożyć deklarację PIT-37 przez internet - instrukcja krok po kroku

 

pit-38PIT-38

Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Szczegóły w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-38.

Jak wypełnić i złożyć deklarację PIT-38 przez internet - instrukcja krok po kroku

 

pit-39PIT-39

Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Szczegóły w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-39.

Jak wypełnić i złożyć deklarację PIT-39 przez internet - instrukcja krok po kroku

 

Pamiętaj!

Rozliczając się za pomocą systemu e-deklaracje, można skorzystać z takich samych ulg i odliczeń, jak w przypadku tradycyjnego zeznania podatkowego!

 

E-deklaracje, a wspólne rozliczenie małżonków

Elektroniczne deklaracje mogą składać zarówno podatnicy rozliczający się z fiskusem indywidualnie jak i małżonkowie. Osoby zainteresowane wysyłką wspólnego PIT-u przez internet powinny wcześniej złożyć (osobiście lub poprzez pocztę) w swoim urzędzie skarbowym pełnomocnictwo w formie papierowej, na druku UPL-1.

 

Nie odkładaj zeznania na ostatnią chwilę!

Formularze deklaracji podatkowych za rok 2009 można składać do 30 kwietnia 2010 r. Osoby, które chcą złożyć rozliczenie drogą elektroniczną powinny pamiętać, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, czyli na ostatni dzień kwietnia. Dlaczego?

Wypelnienie formularza i wysłanie PIT-u przez internet to tylko część procedury złożenia zeznania podatkowego. Formalności dopełnia dopiero elektroniczne potwierdzenie o nazwie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), jakie wysyłający powinien otrzymać z serwera urzędu. Pojawia się ono od 1 do 24 godzin od czasu przesłania zeznania.

Jeśli system e-deklaracji odrzuci złożony przez Ciebie formularz PIT (np. z powodu błędów w rozliczeniu) wtedy nie otrzymasz UPO. W takiej sytuacji należy poprawić błąd i wysłać e-deklarację jeszcze raz. W przypadku odkładania tej czynności na ostatnią chwilę może się okazać, że nie zdążysz przesłać poprawionego PITu w ustawowym terminie - czyli do północy 30 kwietnia 2010 roku. W oczach urzędników fiskusa jest to równoznaczne z tym, że podatnik nie złożył zeznania w terminie, co z kolei może spowodować nałożeniem na Ciebie kary.

Korekty tylko na papierze

Jeśli nie dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym to koretkę zeznania rocznego przesłanego elektronicznie można złożyć jedynie w tradycyjnej postaci - czyli na druku papierowym. Nie można ich przesłać za pośrednictwem systemu e-deklaracje.

Termin złożenia korekty jest określony w przepisach, tzn. można ją oczywiście złożyć w każdym czasie do przedawnienia zobowiązania podatkowego (zobowiązanie przedawnia się w przeciągu 5 lat od końca roku, kiedy zobowiązanie było wymagalne). Jeśli chodzi o PIT-y składane w tym roku (za 2009 rok), to termin przedawnienia będzie liczony od 2011 roku, czyli 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Najczęściej popełniane błędy, które mogą spowodować odrzucenie zeznania podatkowego:

podatki

  • literówki, np. w nazwisku: Kowaslki zamiast Kowalski,
  • błędnie zapisana data,
  • podanie błędnego NIP, np. pracodawcy lub małżonki/a,
  • błędny numer PESEL lub jego brak,
  • zły separator przy wpisywaniu kwot, tzn. użycie przecinka zamiast kropki (w formularzu kwoty groszy przyjmowane są po kropce, nie po przecinku),
  • wybór miasta na prawach powiatu: prawidłowo należy wybrać właściwy powiat z listy powiatów opisany jako M. (miasto), np. M.Lublin, wtedy na liście gmin pojawi się właściwa gmina, w tym przypadku M.Lublin.