"Wymuszane" e-faktury - UKE nie podziela argumentacji TP

29-07-2011, 12:06

Abonenci TP i Orange skarżą się Urzędowi Komunikacji Elektronicznej na to, że otrzymują elektroniczne faktury, pomimo iż nie wyrazili zgody na przejście z formy papierowej na elektroniczną. Abonenci poruszają też kwestię naliczania przez TP i Orange odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat spowodowane niedostarczeniem papierowej wersji faktury. Prezes UKE podziela zastrzeżenia abonentów.

Prezes UKE podkreśla, że w pełni popiera proces przechodzenia z obiegu dokumentów w formie papierowej na elektroniczną, ale jego zdaniem zmiana taka musi odbywać się za wyraźną zgodą użytkowników.

UKE zwraca przy tym uwagę na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r., które stanowi, iż faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej jedynie pod warunkiem uprzedniej, pisemnej lub elektronicznej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę tych dokumentów.

>>> Czytaj: UKE interweniuje ws. darmowego mobilnego internetu

UKE podjął więc interwencję w sprawie e-faktur i kilkakrotnie zwracał się do TP o dostarczanie przesyłką pocztową (tj. w formie pisemnej) faktur VAT abonentom, którzy nie wyrazili ani pisemnie, ani elektronicznie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. TP przekazała w tej sprawie wyjaśnienia do UKE i przedstawiła następujące argumenty:

  1. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa operator telekomunikacyjny nie jest zobowiązany do wysyłania do swoich abonentów będących konsumentami faktur VAT w formie papierowej;
  2. do ekofaktury nie stosuje się przepisów Rozporządzenia, bo ekofaktura jest tylko obrazem faktury - nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu prawa;
  3. ekofaktura nie zastępuje faktury, dlatego faktury papierowe TP przesyłać będzie zbiorczo na koniec roku, co pozwala się rozliczyć z podatku (ulga internetowa);
  4. jeżeli ktoś chce pozostać przy fakturze w formie papierowej może zgłosić rezygnację z otrzymywania faktur drogą elektroniczną;
  5. regulamin świadczenia usług TP pozwala na doręczanie abonentowi faktur VAT przesyłką pocztową (w granicach RP) lub w inny sposób uzgodniony przez strony;
  6. zdaniem TP przesyłanie ekofaktury jest zgodne z przepisami Regulaminu i wspomnianego rozporządzenia;
  7. ekofaktura jest wygodnym i akceptowanym przez kilkusettysięczną grupę klientów sposobem rozliczeń.

Powyższej argumentacji prezes UKE nie podziela. Po pierwsze Prezes UKE stwierdza, że problem dotyczy nie tylko ekofaktury i klientów indywidualnych, ale również e-faktury i klientów instytucjonalnych.

Prawdą jest, że przepisy prawa nie nakładają obowiązku wystawiania faktury abonentowi będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. UKE zwraca jednak uwagę na to, że kwestie wystawiania faktur VAT zostały przez TP określone w regulaminie świadczenia usług, którego postanowienia wiążą zarówno abonenta, jak i TP. Przepis § 35 ust. 1 Regulaminu stanowi, że TP wystawia abonentowi faktury VAT za zrealizowane usługi. Przepisy rozporządzenia obowiązują natomiast niezależnie od tego, z czego wynika konieczność wystawienia faktury.

Prezes UKE zauważa też, że możliwość pozostania przy fakturze w formie papierowej poprzez rezygnację z otrzymywania faktur drogą elektroniczną jest niezrozumiała i zdaniem Prezesa UKE niezgodna z ww. przepisami, tym bardziej, że abonenci informują, że taką informację otrzymali późno lub już po fakcie. Taką informację trudno uznać za formę akceptacji lub uzgodnienia przez strony. W odczuciu skarżących abonentów jest to wymuszenie rozwiązania korzystniejszego dla TP.

Skargi abonentów są wystarczającym dowodem na to, że e-faktura nie jest "wygodnym i akceptowanym sposobem rozliczeń", jak twierdzi TP. Prezes UKE wystąpił do Ministerstwa Finansów o zbadanie, czy wprowadzona przez TP i Orange zmiana sposobu przesyłania faktur jest zgodna z przepisami prawa podatkowego oraz ewentualne podjęcie stosownych działań.

>>> Czytaj: TP SA wygrywa z DPTG przed polskim sądem


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy