Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Wybory 2015: Głosowanie korespondencyjne zgłosisz tylko do dziś, ale możesz to zrobić e-mailem

12-10-2015, 12:39

Do dziś można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu. Można to zrobić także e-mailowo oraz przez ePUAP, choć akurat teraz doradzamy e-mail.

W Polsce nie można jeszcze głosować przez internet, ale można przez internet załatwić takie sprawy, które ułatwią głosowanie poza miejscem zamieszkania lub pozwolą oddać głos pomimo trudności z dotarciem do lokalu wyborczego.

Jedną z opcji jest głosowanie korespondencyjne, teraz dostępne dla wszystkich. Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w urzędzie gminy, w której jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców. Przypominamy o tym, gdyż dzisiaj (12 października) mija termin zgłaszania chęci głosowania korespondencyjnego. 

Jak zgłosić?

Zgłoszenia można dokonać:  

 • pisemnie, 
 • ustnie, 
 • faksem lub elektronicznie (także przez e-mail oraz ePUAP).

Uwaga: W chwili pisania tego tekstu ePUAP nie wydaje się działać zbyt dobrze (zrywa sesje, długo się ładuje). Mając na uwadze, że to ostatni dzień na zgłoszenia, sugerujemy użyć e-maila. 

Zgłoszenie powinno zawierać.

 • imię i nazwisko wnioskującego,
 • imię ojca, 
 • datę urodzenia, 
 • numer PESEL, 
 • informację, że chodzi o wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie).
 • Można dodać prośbę o nakładkę w alfabecie Braille'a (jeśli potrzebujemy). 

Jeżeli wyborca chce sam odebrać swój pakiet wyborczy, pakiet ten będzie można odebrać we wskazanym terminie (aż do ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów).

W przypadku zgłoszenia doręczenia pakietu wyborczego na wskazany adres, wyborca otrzyma pakiet wyborczy z kartą do głosowania nie później niż 7 dni przed dniem wyborów z urzędu gminy albo z placówki pocztowej.

Doręczanie pakietów wyborczych

Doręczaniem pakietów pod wskazane adresy zajmie się Poczta Polska.

Pakiet wyborczy doręcza i wydaje się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca albo wydająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a.

Oddawanie głosu

Głosujemy poprzez wypełnienie karty do głosowania i umieszczenie tej karty w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania”. Do koperty należy włożyć także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę trzeba koniecznie zakleić! Niezaklejenie kopierty spowoduje unieważnienie głosu.

Zaklejoną przesyłkę składa się do 21 października w dowolnej placówce pocztowej w kraju lub do 22 października w placówce pocztowej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców. Od wyborcy niepełnosprawnego, który zgłosił potrzebę odbioru koperty zwrotnej, przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera ją zamkniętą i na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowuje odbiór koperty. Odbiór koperty zwrotnej następuje za pokwitowaniem.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich obywateli jest bezpłatne. 

Inne możliwości

Głosowanie korespondencyjne nie jest jedyną metodą, która może ułatwić głosowanie osobom mającym problemy z dostaniem się do lokalu. Istnieje też opcja głosowania przez pełnomocnika. Szczegółów możecie się dowiedzieć odwiedzając stronę akcji Masz Głos, Masz Wybór zorganizowanej przez Fundację Batorego.

Jeśli przebywamy poza miejscem stałego zamieszkania, możemy  zagłosować w innym miejscu po uprzednim dopisaniu się do spisu wyborców lub po uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania. Przez platformę ePUAP możemy zarówno dopisać się do spisu wyborców jak i zgłosić wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Uwaga! Ważne terminy:

 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można zgłosić do dnia 20 października 2015 r. 
 • Wniosek o zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można złożyć do dnia 23 października 2015 r.

Procedura dopisywania się do spisu wyborców została przez nas opisana krok po kroku w tekście pt. Dopisanie się do spisu wyborców przez ePUAP krok po kroku. Oswajamy e-administrację.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *