Umowy nie można zmienić przez komunikator, jeśli zastrzeżono formę pisemną

02-02-2016, 12:46

Jeśli umowa dopuszcza zmiany tylko w formie pisemnej, nie należy zmieniać jej przez komunikator. Sąd Okręgowy w Łodzi potwierdził, że taka zmiana nie będzie skuteczna.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Czy zaproponowanie zmian w umowie przez komunikator internetowy można uznać za zmianę warunków "na piśmie"? Na to ciekawe pytanie odpowiada wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt III Ca 1565/15). 

Spór dotyczył umowy o dzieło. Wykonawca (w dokumentach określony jako A.C.) miał zmodyfikować grę komputerową i rozwijać ją przez 12 miesięcy. Miał za to otrzymać 11 tys. zł w ratach. Umowa została zawarta w roku 2010 i strony umówiły się, iż wszelkie zmiany umowy muszą zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Na początku lutego 2011 roku A.C. został poproszony o wstrzymanie prac, bo pojawiły się problemy wynikające z faktu, że nad grą pracował jeszcze inny programista. Następnie w maju 2011 roku za pośrednictwem komunikatora GG zleceniodawca zaproponował A.C. podpisanie pisemnego aneksu. Wynagrodzenie A.C. miało być zmniejszone a zakres jego obowiązków miał się zmienić. Ostatecznie aneks nie został podpisany.

W lutym 2012 roku A.C. wezwał zleceniodawcę do zapłaty 10 tysięcy złotych, tytułem nieuiszczonego wynagrodzenia. Wcześniej A.C, otrzymał tysiąc złotych, toteż domagał się takiej kwoty jaka wynikała z niezmienionej umowy.

Komunikator to nie dokument

Sprawa trafiła najpierw do Sądu Rejonowego w Zgierzu, a ten uznał roszczenie powoda za zasadne. Sąd Rejonowy uznał, że treść zawartej pomiędzy stronami umowy o dzieło nie została skutecznie zmieniona w drodze rozmowy przez komunikator. Zapis takiej rozmowy nie ma charakteru dokumentu, a składane oświadczenia nie są własnoręcznie podpisane.

Pozwany wniósł apelację od wyroku. Argumentował, że sąd nie rozważył materiału dowodowego wszechstronnie. Pozwany podnosił m.in. że powód wykonał umowę w sposób wadliwy i nie naniósł w kodzie wszystkich poprawek. 

Sąd Okręgowy oddalił apelację uznając, że argumenty są chybione albo nie mają znaczenia dla sprawy. 

- Zgodnie z art. 76 zd. 1 k.c. jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Uwzględniając zaś treść art. 78 § 2 k.c., zgodnie z którym oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, należy stwierdzić, iż pisemna korespondencja stron prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu komunikatora internetowego nie spełnia określonych w powołanym przepisie wymogów i nie pozwala na uznanie jej za złożenie przez strony oświadczeń woli w formie pisemnej - czytamy w uzasadnieniu wyroku. 

Poniżej uzasadnienie wyroku w całości.  

Uzasadnienie - Sąd Okręgowy w ŁodziSprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.