Szkolny dziennik już nie musi być papierowy

21-07-2009, 11:05

Rozporządzenie umożliwiające zastąpienie e-dzinnikami tradycyjnych szkolnych dzienników zostało podpisane przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall. Obejmuje ono wiele form szkolnej dokumentacji, nie tylko dzienniki lekcyjne.

Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja przewiduje możliwość prowadzenia w formie elektronicznej dzienników zajęć przedszkola, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć wychowawczych, dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  specjalistycznych oraz dzienników innych zajęć, a także dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienników pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz prowadzonych przez placówki dzienników zajęć stałych, okresowych  i okazjonalnych.

Wspomniane dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę organ prowadzący daną szkołę lub placówkę (np. gmina). Warunek ten wynika z tego, że prowadzenie dzienników w formie elektronicznej może wiązać się z wydatkami.

Od e-dzienników rozporządzenie wymaga m.in. zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny, zabezpieczenie zbiorów informacji stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Konieczne jest także rejestrowanie historii zmian i ich autorów.

Nowe przepisy określają też warunki rejestrowania, przechowywania i dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny po zakończeniu roku szkolnego lub semestru.

Zbiory danych stanowiące dziennik elektroniczny powinny być zapisane na informatycznym nośniku w taki sposób, aby zapewniona była możliwość sprawdzenia ich integralności poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego, a także możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym w okresie odpowiadającym okresowi przechowywania dzienników w formie papierowej.

MEN szacuje się, że obecnie ok. 0,3 % szkół w Polsce prowadzi e-dziennik obok dziennika tradycyjnego w formie papierowej.


Źródło: MEN
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy