Koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę możesz podwyższyć

Jeżeli pracujesz na umowę o pracę, koszt uzyskania przychodu jest określony we wskazanych w ustawie kwotach. Ale uwaga, gdy dojeżdżasz do pracy np. środkami komunikacji miejskiej albo pociągiem i posiadasz imienny bilet okresowy, a Twoje wydatki na ten cel były wyższe niż wskazane w ustawie, możesz uwzględnić faktycznie wydaną kwotę.

Koszty podatkowe to kategoria wydatków ponoszonych nie tylko przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, ale także przez osoby zatrudnione. Sposób ustalania wartości kosztów podatkowych, warunkujących obniżenie podstawy opodatkowania dochodu uzyskanego ze stosunku pracy, jest uzależniony od ilości miejsc, w których pracownik jest zatrudniony, a także czy mieszka w tej samej miejscowości, co pracuje.

Koszt to wskazana w ustawie kwota

Kosztem podatkowym - w przypadku określania wartości zobowiązania podatkowego z tytułu pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej - jest przyjęcie odpowiednie kwoty przedstawionej w art. 22 ustawy o PIT. Istotne wydaje się, że podane limity, często nazywane jako kosztami pracowniczymi, stanowią swojego rodzaju wartości uniwersalne dla wszystkich podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub wskazanych pozostałych stosunków służbowych.

Ilość etatów, a także miejsce wykonywania pracy ma znaczenie

Podatnik, ustalając wysokość ponoszonych przez siebie wydatków traktowanych jako koszty uzyskania przychodu, powinien pamiętać o tym, że w dużym stopniu wartości te zależą od ilości etatów, a także od miejsca, w którym wykonywana jest praca. W bieżącym roku, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązują przedstawione w poniższej tabeli limity, do których ponoszone przez zatrudnionego koszty kwalifikowane są jako koszty podatkowe.

Limity, do których ponoszone przez zatrudnionego koszty kwalifikowane są jako koszty podatkowe

Koszt może być wyższy, gdy wyższy był wydatek na dojazd do pracy

Należy pamiętać, że istnieje możliwość podwyższenia wartości ogólnie przyjętych kosztów uzyskania przychodu, a tym samym obniżenia wartości zobowiązania podatkowego. Możliwość taka jest przewidziana jednak tylko dla osób dojeżdżających do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Aby móc zastosować tego rodzaju korektę kosztów pracowniczych, podatnik zobowiązany jest uwzględnić te wydatki w faktycznej wysokości, w momencie wypełniania deklaracji podatkowej na koniec roku.

Uwaga! Warunkiem koniecznym takiego zabiegu jest ich udokumentowanie wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care

Czytaj także: Zapłać podatek w terminie i uniknij kary finansowej


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy