Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Jak zagłosować korespondencyjnie? Do kiedy i jak to zgłosić?

05-10-2015, 14:58

W nadchodzących wyborach parlamentarnych każdy chętny może głosować korespondencyjnie. Wyjaśniamy jak się do tego przygotować, jak to przebiega i jakich terminów trzeba pilnować.

Tegoroczne wybory parlamentarne pod pewnym względem będą szczególne. Teraz dla wszystkich wyborców i wyborczyń dostępne jest głosowanie korespondencyjne. W Polsce co jakiś czas dyskutowano o głosowaniu przez internet, ale już głosowanie korespondencyjne rozwiązuje pewne problemy tych osób, które z różnych względów nie mogą dotrzeć do lokali wyborczych. 

Głosowanie korespondencyjne - jak zgłosić?

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w urzędzie gminy, w której jesteśmy wpisani do stałego rejestru wyborców. Oczywiście mowa tu o osobach mieszkających w kraju. Osoby mieszkające za granicą muszą zgłosić chęć głosowania do konsulatu.

Zgłoszenia można dokonać:  

  • pisemnie, 
  • ustnie 
  • faksem lub elektronicznie (także przez e-mail). 

UWAGA! Chęć głosowania korespondencyjnego za granicą możemy zgłosić tylko do 7 października, a w Polsce do 12 października!

Wspomniane zgłoszenie powinno zawierać.

  • imię i nazwisko wnioskującego,
  • imię ojca, 
  • datę urodzenia, 
  • numer PESEL, 
  • informację, że chodzi o wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie),
  • Można dodać prośbę o nakładkę w alfabecie Braille'a (jeśli potrzebujemy). 

Jeżeli wyborca chce sam odebrać swój pakiet wyborczy, pakiet ten będzie można odebrać we wskazanym terminie (aż do ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów). W przypadku zgłoszenia doręczenia pakietu wyborczego na wskazany adres, wyborca otrzyma pakiet wyborczy z kartą do głosowania nie później niż 7 dni przed dniem wyborów z urzędu gminy albo z placówki pocztowej.

Doręczanie pakietów wyborczych

Doręczaniem pakietów pod wskazane adresy zajmie się Poczta Polska.

- Pakiet wyborczy doręcza i wydaje się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca albo wydająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia - tłumaczy Poczta Polska w wydanym komunikacie.

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a.

Oddawanie głosu

Głosujemy poprzez wypełnienie karty do głosowania i umieszczenie tej karty w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania”. Do koperty należy włożyć także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę trzeba koniecznie zakleić! Niezaklejenie kopierty spowoduje unieważnienie głosu.

Zaklejoną przesyłkę składa się do 21 października w dowolnej placówce pocztowej w kraju lub do 22 października w placówce pocztowej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców. Od wyborcy niepełnosprawnego, który zgłosił potrzebę odbioru koperty zwrotnej, przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera ją zamkniętą i na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowuje odbiór koperty. Odbiór koperty zwrotnej następuje za pokwitowaniem.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich obywateli jest bezpłatne. 

Inne możliwości

Głosowanie korespondencyjne nie jest jedyną metodą, która może ułatwić głosowanie osobom mającym problemy z dostaniem się do lokalu. Istnieje też opcja głosowania przez pełnomocnika. Szczegółów możecie się dowiedzieć odwiedzając stronę akcji Masz Głos, Masz Wybór zorganizowanej przez Fundację Batorego. 

Poniżej zamieszczamy również kopię ulotki przygotowanej w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Podsumowuje ona informacje dotyczące głosowania korespondecyjnego.

infograf_korespondencyjne by Dziennik Internautów


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *