Chlorek magnezu - alternatywą dla tradycyjnej soli drogowej?

19-11-2018, 15:33

W walce z zimo­wymi oblo­dze­niami sól dro­gowa bywa niezastąpiona. Dzięki jej wła­ści­wo­ściom fizycz­nym, a kon­kret­niej relatywnie niskiej tem­pe­ra­tu­rze zama­rza­nia, możemy pozbyć się śli­skiej, lodo­wej nawierzchni poja­wia­ją­cej się zimą na dro­gach czy chod­ni­kach. Tra­dy­cyjną sub­stan­cją, którą sto­suje się w tym celu jest chlo­rek sodu (NaCl) w postaci soli kamien­nej. Jed­nak wpro­wa­dza­nie jej nadmier­nych ilo­ści do śro­do­wi­ska nie­sie za sobą nega­tywne kon­se­kwen­cje. Jest to rów­nież sub­stan­cja mało wydajna, przez co uży­wa­nie jej staje się nie­eko­no­miczne. Dla­tego jeśli chcemy w najlep­szy spo­sób wyko­rzy­stać nasz budżet, a jed­no­cze­śnie mieć na uwa­dze eko­lo­gię, warto zain­te­re­so­wać się dosko­na­łym zamien­ni­kiem tra­dy­cyj­nej soli kamien­nej – chlor­kiem magnezu.

mat partnera

Chlo­rek magnezu – czym jest ta sub­stan­cja?

Chlo­rek magnezu (MgCl2) należy do grupy soli nie­orga­nicz­nych i znaj­duje zasto­so­wa­nie w wielu gałę­ziach prze­my­słu. Wyko­rzy­sty­wany jest m. in. w prze­my­śle far­ma­ceu­tycz­nym, moto­ry­za­cyj­nym czy włó­kien­ni­czym. Jest dostępny w postaci płat­ków i gra­nu­lek. Chlo­rek magnezu wyka­zuje bar­dzo silne wła­ści­wo­ści higro­sko­pijne. Pod­czas reak­cji, w któ­rej wiąże wodę, wydzie­lana jest ener­gia w postaci cie­pła w ilo­ści około 1960 kca­l/kg. Jest rów­nież przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska. Pod­czas zimy jest nie­oce­nio­nym sprzy­mie­rzeń­cem w walce ze śnie­giem czy goło­le­dzią. Dzięki swym wła­ści­wo­ściom fizy­ko­che­micz­nym dużo lepiej roz­pusz­cza śnieg i lód niż tra­dy­cyjna sól dro­gowa.

Dla­czego eko­lo­giczna sól dro­gowa jest lep­szym wybo­rem?

Eko­lo­giczna sól dro­gowa to świetna alter­na­tywa dla chlorku sodu, choć w naszym kraju wciąż nie­do­ce­niana. Nie­do­świad­czeni przed­się­biorcy, któ­rzy będą patrzeć jedy­nie na jed­nost­kową cenę obu rodza­jów soli dro­go­wej, zauważą, że chlo­rek sodu jest tań­szy od chlorku magnezu. Oczy­wi­ście jeśli patrzymy krót­ko­wzrocz­nie jest to prawdą. W rze­czywistości jed­nak, gdy spoj­rzymy w spo­sób bar­dziej holi­styczny okaże się, że jest dokład­nie na odwrót. Do uza­sad­nie­nia tego stwier­dze­nia wystar­czą nam dane sta­ty­styczne. Żeby sku­tecz­nie pozbyć się zale­ga­ją­cego śniegu i lodu, trzeba zużyć od 18,3 kg do 20,5 kg soli kamien­nej na 100 m2 powierzchni. Żeby uzy­skać ten sam efekt za pomocą chlorku magnezu, wystar­czy go zużyć od około 0,8 kg do 2,5 kg. Jeśli doko­namy pro­stego, mate­ma­tycz­nego dzia­ła­nia, okaże się, że chlo­rek magnezu jest pra­wie 10 razy wydaj­niej­szy od tra­dy­cyj­nej soli kamien­nej. Taka oszczęd­ność z pew­no­ścią znaj­dzie pozy­tywne odzwier­cie­dle­nie w naszych finan­sach, szcze­gól­nie jeśli zima będzie długa i mroźna.

Kolejną, nie­wąt­pliwą zaletą eko­lo­gicz­nej soli dro­go­wej jest fakt, iż jest ona bar­dziej sku­teczna w usu­wa­nia zimo­wych zlo­do­wa­ceń. W prze­ci­wień­stwie do soli kamien­nej chlo­rek magnezu usuwa też śnieg. Jego sku­tecz­ność opiera się na wspo­mnia­nym wcze­śniej cie­ple, które jest wydzie­lane pod­czas wią­za­nia wody przez tę sub­stan­cję. Obec­ność cie­pła spra­wia, że śnieg i lód zmie­niają się w wodę. Taka zmiana sku­pie­nia powo­duje stop­niowe podwyż­sze­nie ogól­nej tem­pe­ra­tury oto­cze­nia, przez co top­nie­nie prze­biega jesz­cze szyb­ciej. Opti­mum tem­pe­ra­tu­ro­wym dzia­ła­nia chlorku magnezu jest tem­pe­ra­tura do -25℃, ale jego dzia­ła­nie można zaob­ser­wo­wać w tem­pe­ra­tu­rze nawet do -55℃! Jest to wynik „miaż­dżący” tra­dy­cyjną sól kamienną, która jest efek­tywna jedy­nie wtedy, gdy słu­pek rtęci nie spada poni­żej -7℃. 

Na tym jed­nak nie koniec pozy­ty­wów tej eko­lo­gicz­nej soli. Chlo­rek magnezu jest też przy­ja­zny śro­do­wi­sku natu­ral­nemu. Dzięki jego dużej wydaj­no­ści ilość soli wpro­wa­dza­nej do oto­cze­nia ulega znacz­nemu obni­że­niu. Ma to korzystny wpływ na roz­wój roślin­no­ści, gdyż zapo­biegamy w ten sposób wystą­pie­niu suszy fizjo­lo­gicz­nej, która może być zabój­cza dla roślin. Ponadto ta sub­stan­cja nie powo­duje koro­zji samo­cho­dów i odbar­wień kostki bru­ko­wej. Nie nisz­czy też naszego obu­wia i jest obo­jętna dla łap naszych czwo­ro­no­gów.

Czy chlo­rek magnezu może być alter­na­tywą dla soli dro­go­wej?

Wybie­ra­nie alter­na­tyw­nych roz­wią­zań zazwy­czaj spro­wa­dza się do kom­pro­mi­sów. Czę­sto szu­ka­jąc tań­szego zamien­nika musimy zre­zy­gno­wać z satys­fak­cjo­nu­ją­cej nas jako­ści, a jeśli zależy nam na cza­sie, musimy liczyć się z wyż­szymi kosz­tami towarów czy usług. Jed­nak w tym przy­padku zmiana przy­nie­sie nam jedy­nie korzy­ści.

Ze względu na swe bez­kon­ku­ren­cyjne walory użyt­kowe, chlo­rek magnezu jest zwy­czaj­nie lep­szy nie tylko pod wzglę­dem sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia, ale jest też dużo bar­dziej eko­no­miczny i eko­lo­giczny niż chlorek sodu. Ta eko­lo­giczna sól dro­gowa powinna być nie tyle „dobrym zamien­ni­kiem”, co środ­kiem powszech­nie sto­so­wa­nym pod­czas walki z zimo­wymi oblo­dze­niami. Dla­tego wciąż zasta­na­wia fakt, że to tra­dy­cyjna sól drogowa kamienna (https://distripark.com/sol-drogowa-chlorek-sodu-1000-kg) jest tak popu­larna. Być może cho­dzi tutaj o zbyt powierz­chowne myśle­nie i inwe­sto­wa­nie w rze­czy, które na pierw­szy rzut oka wydają się tań­sze. Jed­nak cza­sem warto nieco zgłę­bić temat, by prze­ko­nać się, że alter­na­tywne roz­wią­za­nia mogą przy­nieść wię­cej korzy­ści niż te, które są sto­so­wane przez tysiące innych osób.

Gdzie kupię chlorek magnezu hurtem?

Nie ulega wątpliwości, że chlorek magnezu jest bardzo dobrym wyborem jeżeli chodzi o sól drogową. Jeżeli zdecydowaliśmy się na zakup tej substancji, to nie pozostaje nam nic innego jak tylko wybrać odpowiedni sklep, w którym go nabędziemy. Wśród ofert dostępnych na rynku warto zainteresować się ofertą sklepu internetowego distripark.com.

Ten dostawca prowadzi bowiem sprzedaż hurtową w paletach o wadze od 300 kg do nawet 3 t, dzięki czemu jednorazowo możemy nabyć zapas ekologicznej soli drogowej potrzebny na całą zimę. Dodatkową zachętą do wybrania właśnie tego dostawcy, mogą być też promocyjne ceny obowiązujące w sklepie. Warto więc nie czekać na ostatnią chwilę i jeszcze przed sezonem zimowym zaopatrzyć się w ekologiczną sól drogową.Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2022 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.