Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Będzie nie tylko rejestr pedofilów, ale też mapa zagrożeń gwałtami

28-12-2015, 13:16

Przedstawiciele rządu już wcześniej zapowiadali stworzenie rejestru pedofilów, także z dostępem publicznym. Teraz te propozycje przyjęły kształt konkretnego projektu, przewidującego także stworzenie specjalnej mapy zagrożeń.

Na początku tego miesiąca Dziennik Internautów wspominał o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce stworzyć publiczny rejestr pedofilów. Wówczas nie widzieliśmy jeszcze projektu przepisów.  Teraz już wiemy, że projektowane przepisy znalazły się w projekcie Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Projekt jest dostępny w Rządowym Centrum Legislacji oraz pod tym tekstem. 

Rejestr ograniczony

Szczegóły dotyczące rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym znajdziemy już na drugiej stronie projektu. Właściwie planowane jest stworzenie dwóch rejestrów, które byłyby prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o...

  1. rejestr z dostępem ograniczonym, oraz
  2. rejestr publiczny.

Rejestr z dostępem ograniczonym gromadziłby informacje o ludziach, którzy dopuścili się przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymienionych w rozdziale XXV Kodeksu karnego. W rejestrze znalazłyby się informacje o osobach prawomocnie skazanych. Do rejestru trafiłyby także osoby, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie, wobec których orzeczono środki zabezpieczające, a także nieletni, wobec których prawomocnie określono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze. 

W rejestrze z dostępem ograniczonym mają znaleźć się takie dane jak nazwisko, płeć, data urodzenia, imiona rodziców. Oczywiście będzie tam informacja o kwalifikacji czynu, karach, przerwach w wykonywaniu kary. Będzie również fotografia z dowodu osobistego, aktualne adresy zameldowania i faktyczny adres pobytu.  

Dostęp do rejestru ograniczonego będą miały: sądy, prokuratury, organy administracji, pracodawcy (przed nawiązaniem stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją) oraz wszelkie osoby, które będą chciały sprawdzić czy jej dane są w rejestrze.  

Ustawa precyzuje kiedy dane o skazanych byłyby usuwane z rejestru. Odbywałoby się to np. jeśli skazanie uległo zatarciu. 

Rejestr publiczny

Rejestr publiczny miałby obejmować osoby, które dopuściły się zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem wobec małoletniego poniżej lat 15 lub którzy ponownie dopuścili się innych przestępstw seksualnych w warunkach określonych w art. 64 § 1 lub 2 Kodeksu karnego (tzw. recydywa).

W rejestrze publicznym znajdą się dane podobne jak w rejestrze z dostępem ograniczonym, ale z wyjątkiem imion rodziców, nazwiska rodowego matki, adresu zameldowania na pobyt stały. Dane z Rejestru publicznego mają być dostępne bez ograniczeń oraz publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Umieszczenie w rejestrze

Umieszczenie danych sprawcy w rejestrze będzie następowało z urzędu. Przewidziano możliwość orzeczenia przez sąd wyłączenia tego skutku skazania. Będzie to możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na ochronę życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny pokrzywdzonego lub jego osób najbliższych, a zwłaszcza dobro małoletniego pokrzywdzonego lub gdy zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla skazanego.

Rejestr ustanowiony w przepisach projektowanej ustawy zostanie uzupełniony o dane skazanych przed wejściem ustawy w życie.

Zgłaszanie miejsca pobytu

Zamieszczenie danych sprawcy w rejestrze spowoduje obowiązek zgłaszania każdorazowej zmiany faktycznego adresu pobytu, najpóźniej w jego trzecim dniu, we właściwej terytorialnie z tego względu jednostce organizacyjnej Policji. Gdy zmiana faktycznego adresu pobytu obejmuje pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, skazany zobowiązany będzie przed wyjazdem do zgłoszenia takiej zmiany adresu pobytu. Najpóźniej w trzecim dniu po powrocie skazany zobowiązany wreszcie będzie do zgłoszenia faktycznego adresu pobytu w jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce pobytu. 

Mapa zagrożeń

Co szczególnie ciekawe, w art. 24 projektu przewidziano utworzenie policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Ma ona zawierać aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mapa zagrożeń ma być dostępna na stronie BIP Komendy Głównej Policji. Sposób prowadzenia i tryb aktualizacji ma być ustalony w rozporządzeniu. 

Poniżej, dla zainteresowanych, kopia projektu ustawy. 

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data