Co wolno, a czego nie wolno organizatorom konkursów na Facebooku

26-08-2012, 18:59
Listy Czytelników

Jakim zasadom - z punktu widzenia polskiego prawa - podlegają konkursy organizowane przez różne firmy na Facebooku? Na prośbę Czytelnika o komentarz poprosiliśmy dwóch prawników.

W liście do redakcji di24.pl Czytelnik opisał przypadek trzykrotnej zmiany zasad w trakcie trwania konkursu zorganizowanego na Facebooku. Bez informowania o tym uczestników, bo chyba zmiany w PDF-ie z regulaminem nie można nazwać informowaniem? Skutek tego taki, że jury wybierało ostatecznie nie z 5 a z 10 najwyżej ocenianych prac, dzięki czemu miała szansę zwyciężyć inna praca niż w oryginalnym regulaminie - poinformował Czytelnik, pytając, czy takie działania są zgodne z prawem.

- Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy na wstępie sięgnąć do regulaminu konkursów na Facebooku. Już sam regulamin wymaga, aby organizator działał zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju, gdzie organizowany jest konkurs - tłumaczy Jacek Świeca z kancelarii prawnej Świeca i Wspólnicy. W przypadku konkursów internetowych zastosowanie bezpośrednie mają przepisy Kodeksu cywilnego, choć sam "konkurs" nie jest w polskim prawie zdefiniowany. Jak wskazuje radca prawny, zgodnie z art. 919 § 1 k.c.

kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

W oświadczeniu przyrzekającego musi nastąpić wskazanie zasad, które umożliwią ustalenie zwycięzcy konkursu. Jeżeli zatem doszło do zmiany zasad, wszyscy uczestnicy powinni zostać o tym powiadomieni, chyba że organizator konkursu zastrzegł na samym początku, że zmiany będą publikowane w jednym, konkretnym miejscu - zauważa Jacek Świeca, dodając, że w omawianym przypadku mamy dodatkowo do czynienia z tzw. przyrzeczeniem nagrody konkursowej, uregulowanym w art. 921 k.c. Przywołujemy go poniżej w całości:

§ 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeżeli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.

§ 2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

§ 3. Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.

Jak w odpowiedzi na zapytanie di24.pl wyjaśnia adwokat Monika Brzozowska z kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy: ogłoszenie konkursu, co prawda, ma moc wiążącą, a przyrzeczenie jest w zasadzie nieodwoływalne, jeśli określa termin, do którego można się ubiegać o nagrodę, jednak nie oznacza to, że przyrzekający (organizator konkursu) nie może dokonywać żadnych zmian w regulaminie konkursu.

Sonda
Czy bierzesz udział w konkursach na Facebooku?
  • Tak
  • Nie
  • Nie mam konta w tym serwisie
wyniki  komentarze

Innymi słowy, niedopuszczalne będzie np. skrócenie terminu ubiegania się o nagrodę, jeśli pierwotnie był wyznaczony dłuższy termin, ale już przedłużenie konkursu (np. z uwagi na małą liczbę nadesłanych prac) wydaje się jak najbardziej dopuszczalne, podobnie jak zwiększenie liczby nagród lub laureatów konkursu.

- Tę ostatnią modyfikację należy oceniać przez pryzmat autonomii przyrzekającego co do wyboru zwycięzcy konkursu - tłumaczy Monika Brzozowska. - Przyjmuje się również w piśmiennictwie, że jeżeli w regulaminie konkursu nie wyłączono takiego uprawnienia, to przyrzekający lub komisja konkursowa mogą dokonywać zmian w zakresie wartości poszczególnych nagród, nie mogą jednak zmniejszyć ogólnej puli nagród przewidzianej w regulaminie lub ogłoszeniu.

Czytaj także: Rozdają za darmo prawie wszystko na Facebooku, uwierzysz?


Źródło: DI24.pl
UWAGA: UWAGA: Wybrane listy, przesłane do redakcji Dziennika Internautów, publikujemy, by umożliwić ich autorom dotarcie do szerszego grona odbiorców. Czytelnicy mogą podzielać zawarte w nich poglądy lub mieć odmienne zdanie - zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Treści publikowanych listów mogą zawierać prywatne poglądy internautów, które nie odzwierciedlają poglądów redakcji DI. Listy prosimy kierować na adres: listy@di.com.pl
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy