Jak wygląda system e-usług w Danii

12-04-2016, 08:21

Naród duński jest otwarty na nowoczesne technologie teleinformacyjne, a duński sektor publiczny to jeden ze światowych liderów w przyjmowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii  e-usług. Świadczy o tym chociażby pozycja w rankingu opartego na Wskaźniku Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Network Readiness Index).

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz Internetu umożliwia szybszą i sprawniejszą wymianę danych w społeczeństwie. Nowoczesna informatyzacja ma na celu wzrost efektywności, jakości pracy, przejrzystości oraz ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem.  Rozwój informatyzacji ma również wpływ na działanie administracji publicznej. Najważniejszym zadaniem jakie stoi przed administracją to otwarcie się na nowoczesne technologie teleinformatyczne, w tym rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Ich udostępnianie powinno służyć realnej poprawie w kontaktach obywatela z urzędem oraz pomagać w przyśpieszeniu wszelkich procedur związanych z załatwianiem spraw urzędowych[1].

Termin E-government oznacza, że administracja publiczna w procesie wymiany informacji oraz świadczenia usług publicznych korzysta z rozwiązań technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. W najprostszym tłumaczeniu oznacza to dostarczanie informacji oraz usług publicznych przez Internet[2].

Naród duński jest otwarty na nowoczesne technologie teleinformacyjne. Świadczy o tym chociażby pozycja w rankingu opartego na Wskaźniku Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Network Readiness Index). NRI wykorzystywany jest w Global Information Technology Reports opracowywany dla potrzeb Światowego Forum Gospodarczego, stanowi miernik skłonności kraju do wykorzystywania możliwości rozwojowych, jakie stwarzają technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT). Dania zajmuje w nim 15 miejsce (dla porównania Polska plasuje się na miejscu 50).

 

Network Readiness Index 2015

Pozycja w rankingu

Kraj

Wartość NRI

1

Singapur

6,0

2

Finlandia

6,0

3

Szwecja

5,8

4

Holandia

5,8

5

Norwegia

5,8

 

… … …

 

15

Dania

5,5

 

… … …

 

50

Polska

4,4

Źródło: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/network-readiness-index/

 

Należy zaznaczyć, że wiele nowych rozwiązań pojawiających się na rynku, bardzo szybko bywa tak przekształconych, aby stały się dostępne dla każdego obywatela. Duński sektor publiczny to jeden ze światowych liderów w przyjmowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii  e-usług. W latach 2011-2015 rząd Danii w porozumieniu z lokalnymi władzami wprowadził plan rozwoju sektora e-government na terytorium całego kraju. Przede wszystkim druki papierowe zostały zastąpione rozwiązaniami cyfrowymi, co ma przyczynić się do oszczędności czasu oraz pieniędzy. Została wprowadzona nowoczesna technologia dobrobytu w celu modernizacji oraz optymalizacji usług publicznych, takich jak: szkolnictwo, służba zdrowia oraz opieka socjalna. Organy administracji rządowej zostały zobligowane do korzystania z najnowszych technologii zarówno w swojej działalności, ale też i w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przede wszystkim w ten sposób obraz urzędów i agencji rządowych ma zyskać nowy wymiar w odbiorze społecznym[3].

Portal Borger.dk skierowany jest do obywateli, zawiera wszelkie informacje o usługach publicznych. Bardzo pomocna w znalezieniu odpowiednich informacji jest inteligentna wyszukiwarka. Głównym zadaniem tego portalu jest ułatwienie poruszania się w ramach sektora publicznego. Każdy zainteresowany może założyć swoją stronę na witrynie głównego portalu. Po wypełnieniu kwestionariusza danych osobowych i uzyskania bezpiecznego podpisu cyfrowego obywatele uzyskują łatwy dostęp do spersonalizowanych danych i usług, takich jak podatki czy rejestr cywilny. Interesującą funkcją jest możliwość wyświetlania wymiany danych pomiędzy obywatelem a urzędem. Używanie platformy My Page przynosi korzyści nie tylko dla obywateli, ale też dla urzędów[4].

Z kolei dla przedsiębiorców interesującą propozycją jest system NemHandel. Jest to technologia e-biznes, która ułatwia tworzenie i wysyłanie faktur bezpośrednio z komputera za pomocą Internetu. System ten zastąpił mniej opłacalne rozwiązania takie jak; papierowe faktury czy cyfryzację faktur za pomocą skanera[5].

Interesującą usługą dla obywateli Danii jest stworzenie serwisu bibliotekowego, z którego mogą korzystać wszyscy. Należy podkreślić, że była to inicjatywa rządowa, która miała dać każdemu możliwość dostępu do książek, a przez to zwiększyć czytelnictwo w kraju. Projekt ten realizowany był przez dwie instytucje i uczynił Danię jednym z wiodących państw w Unii Europejskiej w kwestii w zaangażowania bibliotek w życie społeczne. Warto tutaj poruszyć przypadek The Danish Central Library for Immigrant Literature (DCLIL), która funkcjonuje w powiązaniu z The State and University Library. Zakładają one zapewnienie łatwego dostępu do drukowanych oraz niedrukowanych (elektronicznych) zasobów. Informacje na temat DCLIL dostępne są w 16 językach. Oprócz tradycyjnego dostępu do swoich zasobów powyższa biblioteka oferuje:

  • Internetowe forum dyskusyjne („Kitab forum”) dla mniejszości etnicznych w krajach skandynawskich, gdzie poruszane są kwestie związane z bibliotekami,
  • FINFO: serwis WWW, który umożliwia różnojęzycznym grupom mieszkającym w Danii dostęp do informacji,
  • Portal internetowy dla młodych, dla dobrze zintegrowanych kobiet wywodzących się ze środowiska emigracyjnego,
  • Usługi konsultantów etnicznych, którzy swoją wiedza i doświadczeniem wspierają inne osoby zajmujące się imigrantami i grupami etnicznymi mieszkającymi w Danii[6].

 

E-usługi dostępne dla obywateli

Usługa

Krótka charakterystyka

Podatek dochodowy

Złożenie deklaracji podatkowych jest w pełni zautomatyzowane. Zbierane są wszystkie informacje przy użyciu numeru ID podatnika i przygotowywana jest deklaracja udostępniona do ewentualnej weryfikacji.

Wyszukiwanie ofert pracy za pośrednictwem urzędów pracy

Portal "Jobnet" jest dostępny dla wszystkich poszukujących pracy i pracodawców. To pozwala użytkownikom na dostęp do bazy danych ofert pracy, przeszukiwanie jej według regionu. Ponadto zapewnia dostęp do banku CV, informacji, etc.

Pomoc społeczna

Ubezpieczenie od utraty pracy w Danii jest dobrowolne. System administrowany przez 32 akredytowane prywatne fundusze ubezpieczeń na wypadek bezrobocia (Arbejdsløshedskasser). Każdy Fundusz zapewnia własny zestaw usług online, a większość z nich oferuje swoim członkom możliwość rejestracji, ubiegania się o odszkodowanie i zarządzania ich danymi osobowymi w Internecie.

Wsparcie rodziny (dodatek na każde dziecko poniżej 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziców) jest dostępne dla wszystkich rodzin w Krajowym Rejestrze. Wsparcie to jest wypłacane automatycznie - bez wymaganej aplikacji.

Dokumenty osobiste: paszporty, prawo jazdy

Informacje i formularze do pobrania, wnioski paszportowe, prawa jazdy są obsługiwane przez gminy.

Rejestracja pojazdów

Jedynie informacje i formularze do pobrania.

Pozwolenia na budowę

Ogólne informacje i formularze zgłoszeniowe można pobrać z portalu "Borger.dk”.

Zgłoszenia policyjne (np. w sprawie kradzieży)

Strona „the Virtual Police Stadion” umożliwia zgłoszenie przestępstwa online.

Biblioteki publiczne

Dostęp do katalogów on-line, funkcja wyszukiwania obejmująca zbiory wszystkich duńskich bibliotek, a także elektroniczny system rezerwacji. Informacje na temat DCLIL dostępne są w 16 językach.

Świadectwa (urodzin, ślubu): składanie wniosków i dostarczanie

Wnioski obsługiwane są przez poszczególne gminy, z których większość dostarczają informacje i formularze do pobrania na swoich stronach internetowych.

Zapisy na uczelnie wyższe/uniwersytety

"Optagelse.dk" to centralna platforma dla wniosków o rekrutację wszystkich wyższych uczelni w Danii. Duńscy studenci mogą składać wnioski w Internecie. Same zapisy nadal zarządzane są przez poszczególnych uczelnie.

Zgłoszenie przeprowadzki (zmiana adresu)

Obywatele muszą zarejestrować zmianę adresu

w Krajowym Urzędzie Rejestracji w miejscowości, w której żyją, co mogą zrobić w Internecie na stronie "Borger.dk” lub na stronie internetowej gminy bądź osobiście.

Usługi związane ze zdrowiem

Online dostępne: dostęp do elektronicznego rejestru medycznego, rezerwacja wizyt, przedłużanie recept.

Źródło: eGovernment in Denmark, January 2015, Edition 17.0.

 

E-usługi dostępne dla przedsiębiorstw

Usługa

Krótka charakterystyka

Świadczenia społeczne dla zatrudnionych

Możliwość wysyłania deklaracji oraz wnoszenia opłat online, ponadto istnieje opcja integracji systemów przedsiębiorstw z systemami rządowymi.

Podatek od osób prawnych: deklaracje, powiadomienia

Wszystkie operacje związane z podatkami mogą być przeprowadzone za pośrednictwem sieci

VAT: deklaracje, powiadomienia

Wszystkie operacje związane z podatkiem VAT mogą być przeprowadzone za pośrednictwem sieci.

Rejestracja nowych przedsiębiorstw

Usługi rejestracji on-line. Dane przedsiębiorstw są przechowywane w Central Business Register (CVR). The 'Webreg' Portal umożliwia również rejestrację nowych przedsiębiorstw i zmianę danych już zarejestrowanych przedsiębiorstw online.

Przekazywanie dokumentów do urzędów statystycznych

Od 2002 roku cały proces  odbywa się drogą elektroniczną.

Deklaracje celne

Firmy i przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do systemu deklaracji przez Internet oraz Electronic Data Interchange (EDI).

Pozwolenia związane z ochroną środowiska

Informacje i formularze zgłoszeniowe do pobrania. Możliwość wypełniania formularzy, przedkładania ich

online za pomocą podpisu elektronicznego oraz dokonywanie płatności związanych z nimi. 

Zamówienia publiczne

Ogólne informacje dotyczące zamówień.

Źródło: eGovernment in Denmark, January 2015, Edition 17.0.

 

Duńczycy bardzo chętnie korzystają z e-usług. Odsetek osób korzystających z tych usług w 2014 r. wynosił 84%, czyli był blisko dwukrotnie wyższy od średniej unijnej. Warto zauważyć, że wysoki poziom tego wskaźnika utrzymuje się już od kilku lat.

 

Odsetek osób korzystających z e-usług w Danii

dania e-usługi osoby

 

Źródło: eGovernment in Denmark, January 2015, Edition 17.0.

 

Jeśli chodzi o elektroniczną administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej większość działań skoncentrowanych jest na dostarczaniu usług administracji centralnej, chcąc uczynić system bardziej wydajny i skuteczny. W pierwszej dekadzie XXI w. w pierwszej kolejności kraje Wspólnoty przygotowywały usługi, które generują dochód dla państwa. Przykładem takiej polityki są elektroniczne systemy składania zeznań podatkowych, które są uważane za najlepszą e-usługę. Możliwość elektronicznego rozliczenia z urzędem skarbowym została wprowadzona w 1986 r. w Stanach Zjednoczonych. Od tej pory kraje powoli zaczęły testować e-usługę i z czasem zaczęła ona wypierać papierowe wersje rozliczeń. W Europie pierwszym krajem, który wprowadził e-usługę była Dania, gdzie elektroniczne rozliczanie PIT rozpoczęto już w 1994 r. Na początku telefonicznie można było potwierdzić przygotowane przez administrację skarbową zeznanie. W obecnej chwili proces ten jest całkowicie zautomatyzowany. Zbierane są wszystkie informacje przy użyciu numeru ID podatnika i przygotowywana jest deklaracja udostępniona do weryfikacji przez zainteresowanego. Poprawność jej nadal można potwierdzić telefonicznie, ale także za pomocą SMS lub logując się na internetowym portalu[7].

Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, pracownik Ministerstwa CyfryzacjiŹródła:

[1] M. Baran, M. Flankowski, Przegląd systemów E-government w wybranych krajach, „Humanisties and Social Sciences” 2014, vol. XIX, nr 21, s. 10.

[2] M. Luterek, E-government. System informacji publicznej, Warszawa 2010, s. 33.

[3] M. Baran, M. Frankowski, dz. cyt., s. 12-13.

[4] Tamże, s. 13.

[5] Tamże, s. 13.

[6] H. Clausen, Rola bibliotek w integracji społeczeństwa informacyjnego: Dania z perspektywy europejskiej, „E-Włączenie czy E-Wyobcowanie?” 2006, nr 2, s. 83-88.

[7] J. Papińska-Kacperek, Bariery ograniczające korzystanie z elektronicznego rozliczania podatku PIT, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2013, nr 32, s. 247-248.

 

Czytaj także:


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« Październik 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031