UOKiK bierze na celownik Telepolskę i Telekomunikację Novum

05-10-2012, 13:57

Telepolska i Telekomunikacja Novum oferują usługi telekomunikacyjne, proponując zawarcie umowy przez telefon, na odległość. Firmy mogły utrudniać odstąpienie od umowy, na co konsumenci skarżyli się rzecznikom konsumentów oraz Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zapowiedział przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

Wczoraj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że wpłynęło do niego wiele skarg od konsumentów, rzeczników konsumentów, a także zawiadomień przekazywanych przez Prezesa UKE, które dotyczyły sposobu zawierania umów przez firmy Telepolska i Telekomunikacja Novum. Prezes UOKiK przeanalizowała już wzorce umowne stosowane przez obie spółki i od września 2012 roku prowadzi postępowania przeciwko nim.

UOKiK ustalił już, że głównym problemem mogło być nierealizowanie przez przedsiębiorców tych praw konsumentów, jakie związane są z zawieraniem umowy na odległość. W takich przypadkach prawo wymaga od przedsiębiorcy informowania konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz wręczenia mu wzoru takiego formularza. Jednym z zarzutów wobec Telekomunikacji Novum jest nieprzekazywanie konsumentom formularza odstąpienia.

Czytaj: Orange utrudniał czytanie umów, Play zawyżał kary umowne

Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudza także zastrzeganie w umowach i pobieranie od konsumentów opłat wyrównawczych w sytuacji np. wycofania przez konsumenta zamówienia na usługę przed rozpoczęciem jej świadczenia.

Zgodnie z prawem przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą dochodzić od konsumentów, w sytuacji rozwiązania umowy, jedynie równowartości ulgi przyznanej konsumentowi. W przeciwnym razie zastrzeganie w umowach opłat wyrównawczych może utrudniać konsumentom korzystanie z prawa do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. Postępowania Urzędu wykażą, czy przedsiębiorcy działali zgodnie z prawem.

Sonda
Lubisz zawierać umowy z operatorem na odległość?
  • tak, to wygodne
  • przez internet tak, przez telefon nie
  • nie, zawsze wolę salon i rozmowę face-to-face
wyniki  komentarze

Prezes UOKiK we wszczętych postępowaniach sprawdzi, czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jeśli tak się stało, przedsiębiorcy grozi kara finansowa do 10% przychodów każdego z przedsiębiorców.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już nieraz badał sprawy związane z zawieraniem umów z operatorami na odległość. Naruszeń w tym zakresie dopuszczały się m.in. PTK Centertel, PTC, Polkomtel oraz P4, które m.in. utrudniały klientom zapoznawanie się z umowami i nie informowały jasno o momencie zawarcia umowy. Kilka lat temu również spółka Tele2 zawierała umowy na odległość bez stosownych zgód oraz z naruszeniem obowiązków informacyjnych.

Czytaj: Masz inne prawa, jeśli umowę z operatorem przyniósł kurier


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy