Państwo zapewni nieodpłatną pomoc prawną - projekt ustawy

15-12-2014, 08:32

Osoby o niskim statusie materialnym mają zyskać prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. Ponadto wszyscy obywatele mają mieć dostęp do nieodpłatnej informacji prawnej. Mówi o tym projekt ustawy, który został skierowany do konsultacji publicznych.

"Społeczeństwo informacyjne" to nie tylko komputery, sieci i smartfony. Takie społeczeństwo powinno mieć także dostęp do informacji o tym, jak działa państwo, co może obywatel itd. Dlatego właśnie przyjrzeliśmy się przygotowanemu w ministerstwie sprawiedliwości projektowi Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Nie ma w tym projekcie żadnych wątków technologicznych, ale jednak chodzi tu o informację. 

Projekt ustawy (z 12 grudnia) zakłada wprowadzenie:

  1. nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób o niskim statusie materialnym oraz 
  2. nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fizycznych.

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprzez nieodpłatną pomoc prawną należy rozumieć poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Ta forma pomocy prawnej będzie dostępna tylko dla osób, którym przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej (w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie pomocy) lub w sytuacjach nadzwyczajnych (np. po klęskach żywiołowych).

W ramach tej pomocy możliwe będzie wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu. Możliwe będzie też uzyskanie pomocy w sporządzeniu projektu niektórych pism. Pomoc ta nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej.

Pomocy prawnej będzie udzielał osobiście adwokat lub radca prawny na podstawie umowy zawartej z powiatem. Powiat będzie co roku zawierał porozumienie z odpowiednimi organizacjami samorządowymi adwokatów i radców prawnych. W tym porozumieniu określana będzie m.in. liczba adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc, a także zasady ich wynagradzania.

Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje, że w skali całego kraju powstanie co najmniej 1549 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna.

Nieodpłatna informacja prawna

Jeśli chodzi o informację prawną, ma ona polegać na "poinformowaniu o obowiązujących aktach normatywnych regulujących przedstawione zagadnienie lub o sposobach uzyskania pomocy prawnej lub innego rodzaju pomocy dotyczącej rozwiązania problemów prawnych". Nie będzie to zatem pomoc w określonej sprawie, ale przynajmniej pomoc w zakresie znalezienia przepisów na dany temat. 

Informacja ma być udzielana przez infolinię. Organizacyjnie będzie to wyglądać tak, że wojewodowie mają prowadzić centra informacji prawnej wchodzące w skład urzędu wojewódzkiego i zapewniające obsługę infolinii. Realizacja zadań tego centrum ma być w pierwszej kolejności zlecana organizacji pozarządowej, wyłanianej w konkursie ofert. Jeśli nie będzie ofert do konkursu, wojewoda może zlecić udzielanie informacji prawnej innym podmiotom.

Samą usługę telekomunikacyjną dla potrzeb prowadzenia infolinii ma zapewnić Minister Sprawiedliwości. Resort spodziewa się, że w skali całego kraju powstaną 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

Koszty?

Oczywiście nieodpłatna pomoc i informacja prawna oznacza koszt po stronie podatników. Ustawa przewiduje finansowanie tych zadań z budżetów wojewodów poprzez ustalanie dotacji celowych dla powiatów lub organizacji pozarządowych.

Ustawa mówi też, że w latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia ustawy w życie ma wynosić  1.064.789.608 zł. Będzie on się zmieniał w poszczególnych latach, np. w roku 2016 r. będzie wynosił 92.940.000 zł, a w roku 2017 r. – 98.064.660 zł.

Szczegóły w projekcie ustawy. Znajdziecie go na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poniżej. 

ustawa-pomoc-prawna-12.12.2014 by Dziennik Internautów


  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy