Domeny.pl złożyła odwołanie od decyzji UOKiK

23-01-2009, 07:40

Firma Domeny.pl została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie w regulaminie zapisu, który pozwalał firmie na dokonywanie zmian w tym regulaminie bez informowania o tym klientów. Urząd nałożył na rejestratora karę w wysokości 5556,65 PLN i zobowiązał go do opublikowania sentencji decyzji w gazetach. Spółka odwoła się od decyzji.

O firmie Domeny.pl pisaliśmy już w marcu i w maju, a potem dwukrotnie w październiku. Dziennikowi Internautów udało się wtedy ostatecznie potwierdzić, że firma straszy swoich klientów wpisaniem do rejestru dłużników pomimo, iż nie ma do tego prawa.

Wcześniej informowaliśmy też, że firma Domeny.pl stosuje w swoim regulaminie klauzulę wpisaną do rejestru klauzul niedozwolonych. Prawnik firmy na łamach Dziennika Internautów przekonywał, że nie można mówić o stosowaniu przez Domeny.pl klauzul niedozwolonych, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) okazał się być innego zdania.

UOKiK wydał decyzję dotyczącą firmy Domeny.pl dnia 31 grudnia ubiegłego roku. Decyzja ta nie była opublikowana na stronie Urzędu. W komentarzu pod tekstem poinformował o niej jeden z Czytelników Dziennika Internautów. Teraz Urząd potwierdził dla DI, że taka decyzja została wydana i przesłał do redakcji jej treść.

W decyzji czytamy, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Domeny.pl polegające na stosowaniu w "Regulaminie świadczenia usług przez Domeny.pl Sp. z o.o." zapisu o następującym brzmieniu:

Domeny.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl

Już w dniu 26 marca 2008 r. wydany został przez Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrok, w którym to Sąd uznał powyższy zapis za niedozwolony i zakazał stosowania go w obrocie z konsumentami. W dniu 27 sierpnia 2008 r. powyższe postanowienie zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 1491.

Mimo powyższego spółka Domeny.pl ciągle stosowała identyczny zapis w regulaminie. Potem w trakcie postępowania prowadzonego przez UOKiK przedstawiciele firmy twierdzili, że nie w każdym przypadku identyczność postanowienia uznanego za niedozwolone postanowienie umowne i postanowienia zamieszczonego we wzorcu umowy będzie równoznaczna z ich tożsamością. Zdaniem Domeny.pl możliwa jest sytuacja, iż identyczne co do treści postanowienia w dwóch różnych wzorcach umowy będą miały odmienne znaczenie.

UOKiK tej argumentacji nie podzielił. W decyzji Urzędu czytamy:

pomimo zmiany części postanowień w „Regulaminie świadczenia usług przez Domeny pl. Sp. z o.o.” postanowienie umowne nadal kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco narusza jego interesy oraz jest tożsame z niedozwolonym postanowieniem umownym wpisanym do Rejestru pod numerem 1491.

„Regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl” nie przewiduje obowiązku informowania konsumenta o zmianie Regulaminu przez Spółkę. W związku z powyższym konsument jest zmuszony do dokonywania na bieżąco ustaleń, czy przypadkiem udostępniony na stronie internetowej Domeny.pl Regulamin nie odbiega treścią od znanego mu Regulaminu. Podzielając stanowisko wyrażone przez SOKiK w wyroku z dnia 26 marca  2008 r., w ocenie Prezesa Urzędu,  zmiany Regulaminu powinny być wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej Domeny.pl, tak by konsument mógł zorientować się, bez czytania Regulaminu, czy został on zmieniony i kiedy ewentualne zmiany nastąpiły.

Wydając decyzję w sprawie Domeny.pl, Prezes UOKiK uznał działania spółki za niezgodne z prawem i nakazał zaniechania ich stosowania. Nałożył też na firmę obowiązek opublikowania sentencji decyzji na jednej z pierwszych pięciu stron dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Odnośnik do decyzji ma być również widoczny na stronie Domeny.pl przez okres 6 miesięcy.

UOKiK nałożył też karę finansową w wysokości 5556,56 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 0,2% przychodu osiągniętego przez spółkę w roku 2007 oraz 2% kary jaką Prezes Urzędu miał prawo nałożyć na przedsiębiorcę.

Przy ustalaniu kary w tej wysokości Prezes UOKiK miał na uwadze, że spółka nie zaniechała praktyki poprzez podjęcie odpowiednich działań "samokontrolnych" i działa na terenie całego kraju. Okolicznością łagodzącą był fakt, że wobec Domeny.pl nie została wcześniej wydana decyzja stwierdzająca stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia. Nie wiadomo jeszcze, czy spółka z tego prawa skorzysta lub skorzystała. Dziennik Internautów postara się jeszcze ustalić, czy decyzja UOKiK może w jakiś sposób pomóc klientom firmy Domeny.pl, którzy czują się przez tę firmę pokrzywdzeni.

Pełną treść decyzji UOKiK można pobrać ze stron DI w formatach DOC i ODT.

AKTUALIZACJA

Rafał Kopeć z Kancelarii Prawnej Zofii Krok z Krakowa przedstawił Dziennikowi Internautów stanowisko firmy Domeny.pl wobec decyzji UOKiK.

DI: Czy Domeny.pl będzie się odwoływać od decyzji UOKiK z dn. 31 grudnia?

Rafał Kopeć: Spółka Domeny.pl złożyła odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dlatego też do czasu wyczerpania sądowej drogi rozpatrzenia sprawy, która została zainicjowana złożonym odwołaniem, decyzja z dnia 31 grudnia 2008 r. pozostaje nieprawomocna. Decyzji nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

DI: Ile razy regulamin Domeny.pl był zmieniany w taki sposób, aby konsumenci o tym nie wiedzieli?

Z informacji przekazanej przez Spółkę wynika, że od chwili wprowadzenia, tj. 25 stycznia 2008 r., a więc przed datą uznania spornego postanowienia za klauzulę niedozwoloną, "Regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl sp. z o.o." nie podlegał zmianom, a zatem zakwestionowana klauzula nie została ani raz zastosowana.


Źródło: DI24.pl
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy